گواهینامه های دسته ای معتبر BSCG Drug Free®بدون مرز ملزومات دونده با مشارکت در برنامه صدور گواهینامه مکمل داروهای رایگان BSCG معتبر ، به ایمنی و کنترل کیفیت فوق و فراتر از استانداردهای صنعت متعهد می شود.

ملزومات دونده بسیاری از موارد زیر گواهی شده است که عاری از 497 دارو نیستند. BSCG برنامه سختگیرانه نه تنها در برابر داروهای موجود در فهرست ممنوعه آژانس مبارزه با دوپینگ جهانی بلکه از دیگر دسته بندی های داروهای بدون نسخه ، داروهای غیرمجاز و غیرقانونی محافظت نمی کند و هیچ برنامه قابل مقایسه ای دیگری را پوشش نمی دهد.

درباره صدور گواهینامه BSCG اطلاعات بیشتری کسب کنید و ما را بیابید
محصولات ضروری دوندگان در داروی مجاز
رایگان® پایگاه داده